Vanilla Noir
 
Dark, velvety vanilla with warm hints of chocolate & hazelnut.

© 2014 - 2019

 Sensory Soy